Sep
30
2021

Zwolennicy

Francuska Federacja Młynów – FDMF

Francja

Francuska Federacja Młynów jest organizacją non-profit, utworzoną w 2002 roku z inicjatywy 18 regionalnych organizacji zajmujących się ochroną dziedzictwa młynów. Jej celem jest stworzenie federacji dla pracowników terenowych, którzy pracują nad ochroną, promocją i renowacją młynów. Jej działalność opiera się na trzech tematach: młyn w sercu dziedzictwa przemysłowego; ii. młyn jako atrakcja dziedzictwa kulturowego i wiejskiego; iii. młyn jako producent.

APERe

Belgia

APERe (Stowarzyszenie na rzecz Promocji Energii Odnawialnych) to niezależne belgijskie stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju energii odnawialnej w kontekście racjonalnego wykorzystania energii. Działająca od 1991 roku APERe zdobyła uznanie władz regionalnych, krajowych i europejskich.
APERe prowadzi działalność doradczą i edukacyjną opartą na projektach (kampanie, informacje, szkolenia, misje facylitatora, studia) i terenowych (pokazy, wykłady, animacje). Wraz ze swoimi członkami i partnerami APERe jest również siecią łączącą kompetencje akademickie i stowarzyszeniowe w regionach Brukseli i Walonii. APERe od dziewięciu lat jest koordynatorem ds. energii wodnej w regionie Walonii, ściśle współpracując z administracją, obywatelami i władzami lokalnymi zainteresowanych modernizacją obiektu i sektora hydroenergetycznego w celu zapewnienia harmonijnego rozwoju energetyki wodnej w Regionie Walonii

Wydział Gospodarki Wodnej i Przestrzennej

Litwa

Wydział zapewnia kształcenie studentom studiów licencjackich i podyplomowych w zakresie hydroenergetyki i małej energetyki wodnej, ochrony zasobów wodnych i gospodarki przestrzennej, oferuje studia magisterskie i doktoranckie z tych przedmiotów. Nauczyciele i pracownicy naukowi prowadzą wspólne projekty badawcze z partnerami z UE oraz organizują konferencje związane z problematyką wody i hydroenergetyki. Wydział ma bardzo bliskie relacje z Litewskim Stowarzyszeniem Energetyki Wodnej, Litewskim Zarządem Problemów Wodnych, które promuje rozwój MEW w kraju.