UDZIAŁY WSPÓLNOTOWE I LOKALNE SPÓŁDZIELNIE

man6W ramach projektu RESTOR  Hydro wydane będą poradniki na temat zakładania spółdzielni, zrzeszających udziałowców spośród lokalnej społeczności i realizujących przedsięwzięcia z zakresu małych i mikro elektrowni wodnych.

Odbudowa obiektów hydroenergetycznych przez podmioty gospodarcze mające formę spółdzielni zwiększa szansę projektów na zapewnienie im finansowania bankowego. Kilka obiektów przewidzianych do odbudowy w regionie może podlegać jednej organizacji patronackiej, odpowiadającej za ocenę potencjału lokalizacji i przygotowanie planu finansowego, który zapewni rentowność inwestycji.

Spółdzielnie realizujące projekty z zakresu małych i mikro elektrowni wodnych wniosą do lokalnych społeczności nowy dynamizm. Ich działania zmierzające do produkcji energii  z lokalnych źródeł będą sprzyjać ożywieniu gospodarczemu regionu i ochronie środowiska oraz zwiększą bezpieczeństwo dostaw energii. Oznacza to korzyści dla całego regionu.

Spółdzielnia jako model biznesowy ma szereg zalet:

  • stymuluje lokalne inwestycje polegające na produkcji energii odnawialnej
  • zwiększa akceptację dla przedsięwzięć związanych z małymi elektrowniami wodnymi poprzez umożliwienie udziału w nich lokalnej społeczności
  • sprzyja ograniczeniu barier administracyjnych i jest źródłem efektu korzyści skali

STOWARZYSZENIE INICJATYW OZE

Jednym z założeń projektu RESTOR Hydro jest zwiększenie wykorzystania potencjału hydroenergetycznego poprzez upowszechnienie inwestycji realizowanych z wykorzystaniem modelu spółdzielni, który został opisany w Poradniku o spółdzielniach. Zadaniem spółdzielni jest zrzeszanie udziałowców zainteresowanych wspólną realizacją przedsięwzięć polegających na uruchamianiu mikroelektrowni i małych elektrowni wodnych. W przeciwieństwie do innych krajów europejskich, takich jak Niemcy, Belgia czy Szwecja, w Polsce spółdzielnie energetyczne nie stały się dotychczas popularne. Jako podstawowe przyczyny tego stanu rzeczy wskazuje się brak korzystnego i stabilnego systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (w postaci taryf feed-in) oraz brak odpowiedniej świadomości ekologicznej społeczeństwa. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest w następujących opracowaniach:

 

W związku z powyższym oraz w wyniku wielowariantowej analizy prawnej, ekonomicznej i technicznej dotyczącej możliwości powołania i eksploatowania w polskich warunkach spółdzielni energetycznej lub innej zbliżonej formy prowadzenia działalności zrzeszającej inwestorów, zarekomendowano powołanie stowarzyszenia, jako najkorzystniejszego modelu działalności zdolnego realizować założenia projektu RESTOR Hydro. Powołano Stowarzyszenie Inicjatyw OZE, które pełnić będzie rolę koordynatora procesu. Stowarzyszenie Inicjatyw OZE zrzesza osoby fizyczne i prawne zamierzające inwestować w odnawialne źródła energii, w szczególności w energetykę wodną. Celem Stowarzyszenia Inicjatyw OZE jest wspieranie procesów inwestycyjnych poprzez zapewnienie warunków prawnych, ekonomicznych i technicznych umożliwiających powstanie, odbudowę, modernizację oraz eksploatację elektrowni wodnych, a także innych instalacji odnawialnych źródeł energii. Stowarzyszenie rozpoczęło realizację trzech projektów pilotażowych i zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych wspólną realizacją projektów małych elektrowni wodnych.

 

W szczególności Stowarzyszenie Inicjatyw OZE zaprasza do współpracy osoby i podmioty, które:

  • poszukują wspólników finansowych – posiadają prawa własności (lub inne) do lokalizacji MEW, ale nie mają zdolności finansowych, aby samodzielnie podjąć inwestycję;
  • posiadają prawa własności do istniejącej MEW, która wymaga modernizacji ale nie mają zdolności finansowych aby samodzielnie podjąć inwestycję;
  • posiadają prawa własności (lub inne) do lokalizacji MEW lub istniejącej MEW, które chcą zbyć w formie sprzedaży;
  • posiadają środki finansowe, które planują zainwestować w MEW i zrealizować inwestycję samodzielnie i poszukują lokalizacji;
  • posiadają środki finansowe, które planują zainwestować w MEW i zrealizować inwestycję we współpracy z innymi wspólnikami;
  • chcą przyłączyć się do stowarzyszenia z innych powodów (np. szukają pomocy prawnej, merytorycznej, rzeczowej, finansowej, pomocy w wyszukiwaniu potencjalnych lokalizacji inwestycji, itp.).

 

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej i kontakt ze Stowarzyszeniem:

Stowarzyszenie Inicjatyw OZE

25-008 Kielce, ul. Staszica 1/115

Tel. +48 519 639 828E-mail: