GEMENSAM FINANSIERING & LOKALA KOOPERATIV

man6RESTOR Hydro projektet utvecklar en handbok om hur det  går till att bilda kooperativ, inom andelsägd småskalig vattenkraft.

Ett kooperativ ökar möjligheterna att finansiera restaureringsprojekt. En eller flera anläggningar inom samma region kan läggas samman under en gemensam organisation som bedömer anläggningarnas potential och tar fram sunda ekonomiska planer för renovering.

Kooperativt drivna småskaliga vattenkraftverk skapar ny dynamik i lokala samhällen. Att gemensamt arbeta i decentraliserade energiprojekt skapar en ekonomisk puls, ökar försörjningstryggheten för el och förbättrar miljön till fördel för regionen.

Den kooperativa modellen erbjuder flera fördelar. Den:

  • stimulerar lokala investeringar i förnybar energi;
  • ökar den sociala acceptansen för småskalig vattenkraft genom bredare lokalt engagemang;
  • skapar ekonomisk styrka och minskar administrativa svårigheter.